جستجو براساس توصيف انگليسي  
پركردن مواردي كه با ستاره مشخص شده است الزامي است