جستجو براساس كد  
پركردن مواردي كه با ستاره مشخص شده است الزامي است